1. Kiến thức: trẻ biết hoả hoạn là đám cháy  gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.                   2. Kỹ năng: trẻ có một số kỹ năng thoát hiểm khi gặp hoả hoạn. 3.Thái độ: - Trẻ biết cách phòng tránh để tránh gây hoả hoạn - Hứng thú tham gia vào hoạt động.