Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 14.781

MGN- Hoạt động Toán: Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5

Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5

- Trẻ nhận biết được số 5, biết đếm các nhóm đối tượng có số lượng là 5. 
- Trẻ biết tạo các nhóm đối tượng có số lượng là 5

Bài học:  Hoạt động Toán:
Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được số 5, biết đếm các nhóm đối tượng có số lượng là 5. 
- Trẻ biết tạo các nhóm đối tượng có số lượng là 5
2. Kỹ năng:
- Trẻ đếm được đến 5, tao được các nhóm đối tượng là 5
- Trẻ tạo được số 5 từ các nguyên liệu có sẵn
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Video